กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว143,943.7061,429.0057.3 %5.05,729.871,163.8479.7 %5.0
รวม 143,944 61,429 57.32 % 5,730 1,164 79.69 %