กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร455,517.78106,872.0076.5 %5.08,240.5811,290.80-37.0 %0.0
รวม 455,518 106,872 76.54 % 8,241 11,291 -37.01 %