สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี650,391.25410,141.0036.9 %5.07,333.851,450.2680.2 %5.0
รวม 650,391 410,141 36.94 % 7,334 1,450 80.23 %