กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,135.06129,910.003.1 %1.56,139.46544.0391.1 %5.0
รวม 134,135 129,910 3.15 % 6,139 544 91.14 %