กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 147,433.19125,266.0015.0 %5.07,512.071,001.6286.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,634.494,505.6232.1 %5.02,450.89835.7565.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,362.207,169.81-12.7 %0.02,070.89503.5075.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,797.345,860.7113.8 %5.02,472.491,180.8552.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,763.935,294.008.2 %4.01,933.70461.9276.1 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร7,124.997,812.28-9.6 %0.02,701.501,513.3544.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,650.264,796.9915.1 %5.02,093.42313.5085.0 %5.0
รวม 185,766 160,705 13.49 % 21,235 5,810 72.64 %