สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ144,716.0280,000.0044.7 %5.07,286.95505.5093.1 %5.0
รวม 144,716 80,000 44.72 % 7,287 506 93.06 %