กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ253,288.34198,449.1921.7 %5.06,705.391,653.6375.3 %5.0
รวม 253,288 198,449 21.65 % 6,705 1,654 75.34 %