กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 193,146.67164,899.0614.6 %5.06,692.881,813.0972.9 %5.0
รวม 193,147 164,899 14.62 % 6,693 1,813 72.91 %