กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง456,117.88364,705.0020.0 %5.011,092.1014,220.18-28.2 %0.0
รวม 456,118 364,705 20.04 % 11,092 14,220 -28.20 %