กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 359,912.00151,024.0058.0 %5.07,630.884,468.4241.4 %5.0
รวม 359,912 151,024 58.04 % 7,631 4,468 41.44 %