กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน261,477.81114,000.0056.4 %5.06,480.273,268.2349.6 %5.0
รวม 261,478 114,000 56.40 % 6,480 3,268 49.57 %