สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน266,834.78398,284.00-49.3 %0.08,822.141,010.7088.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร9,000.2217,176.00-90.8 %0.0989.24225.5777.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 110,461.8632,147.42-207.3 %0.080.81487.58-503.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 211,588.2312,715.00-9.7 %0.0870.92353.6759.4 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ15,172.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ277.98ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ19,827.9210,838.0045.3 %5.0329.87162.5250.7 %5.0
รวม 317,713 471,160 -48.30 % 11,093 2,240 79.81 %