กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 134,629.7087,189.2035.2 %5.05,861.191,419.0675.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่144,658.2382,820.0042.7 %5.05,678.553,366.4040.7 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน39,003.2528,002.0028.2 %5.02,616.44686.3573.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น118,051.4264,747.0045.2 %5.03,730.55857.0077.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี122,710.3127,702.0077.4 %5.01,041.10581.8544.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา101,026.3251,959.0048.6 %5.02,916.81610.0979.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี57,076.8531,121.6045.5 %5.02,174.56372.1982.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี824,852.63969,000.00-17.5 %0.05,215.332,822.5545.9 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่89,822.77105,720.00-17.7 %0.04,212.99287.1493.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี155,113.33139,000.0010.4 %5.03,599.331,368.5662.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี136,201.30147,891.00-8.6 %0.01,545.391,295.5516.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี162,135.11360,112.00-122.1 %0.02,092.832,850.30-36.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง148,290.41179,887.00-21.3 %0.02,756.96813.5070.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี158,215.8054,581.0065.5 %5.02,716.35903.3766.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี154,543.70168,708.00-9.2 %0.02,719.351,126.6558.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี145,190.19209,610.00-44.4 %0.04,030.89968.3976.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,298,040.601,708,328.00-31.6 %0.09,522.411,315.0586.2 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง44,129.6121,395.0051.5 %5.01,700.38198.4088.3 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน913,646.38873,791.004.4 %2.05,229.491,694.5367.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์195,008.09346,688.00-77.8 %0.01,768.221,664.645.9 %2.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,058.7823,243.0010.8 %5.01,417.42516.3963.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา347,735.66553,518.00-59.2 %0.01,919.85505.0273.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา73,347.1958,000.0020.9 %5.0421.9691.9578.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ311,541.00407,078.00-30.7 %0.04,209.32796.9781.1 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง110,304.48150,732.13-36.7 %0.0515.13626.05-21.5 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี2,816,054.50854,503.7569.7 %5.04,757.38882.7381.4 %5.0
รวม 8,827,388 7,705,327 12.71 % 84,370 28,621 66.08 %