กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 105,990.1876,874.0027.5 %5.05,592.302,038.3763.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์172,465.4488,305.6048.8 %5.04,067.85787.3880.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์71,331.1768,494.004.0 %2.01,603.731,097.7531.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์169,779.70111,306.0034.4 %5.06,660.472,235.6966.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์152,085.9760,213.0060.4 %5.02,765.411,567.6743.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์80,714.4843,295.0046.4 %5.03,593.79866.8475.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์160,866.5897,750.0039.2 %5.01,643.90983.4940.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์67,729.4453,467.0021.1 %5.02,399.171,279.7746.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์226,358.16116,539.0048.5 %5.05,434.72908.2583.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์105,250.9364,908.0038.3 %5.01,199.66768.5235.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา610,551.13423,589.0030.6 %5.06,342.741,296.8279.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง282,326.56126,571.6555.2 %5.07,256.09976.3186.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์296,121.63140,314.0052.6 %5.05,464.162,080.1361.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์187,752.3075,928.0159.6 %5.02,038.61750.8663.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา363,587.47312,555.0014.0 %5.04,804.911,213.0874.8 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์131,235.86114,622.0012.7 %5.04,844.20480.3190.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล183,979.1483,834.0054.4 %5.02,383.59647.0372.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ32,024.299,011.0071.9 %5.01,992.46192.8590.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,384.720.000.0 %0.5996.16173.8182.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์18,134.5614,565.0019.7 %5.02,948.89233.7892.1 %5.0
รวม 3,418,285 2,082,141 39.09 % 74,033 20,579 72.20 %