สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 257,390.30373,765.00-45.2 %0.058,951.2022,163.9262.4 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60777.4273.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 124,902.76171,205.00-37.1 %0.029,392.8218,591.1036.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 76,255.08135,982.00-78.3 %0.029,857.117,454.6175.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,451.6893,243.00-59.5 %0.06,459.449,175.68-42.1 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,134.4831,956.003.6 %1.57,680.494,252.3444.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)40,568.3925,337.0037.5 %5.07,858.125,900.2324.9 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 236,594.09176,244.0025.5 %5.063,679.344,840.4092.4 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 950,765.6980,594.1091.5 %5.021,385.356,844.7568.0 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,476.879,546.0042.1 %5.02,100.68265.4187.4 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 22,237.1835,648.00-60.3 %0.02,867.67690.5975.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 159,460.8958,541.001.5 %0.511,288.3310,127.2310.3 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,427,933.802,115,197.0038.3 %5.02,562.062,585.50-0.9 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 696,559.56561,758.0019.4 %5.01,910.6411,605.73-507.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49411.5271.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20773.2521.4 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36979.5679.7 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,358.6360.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,601.783,449.0064.1 %5.01,535.491,914.98-24.7 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,123.2530,000.0021.3 %5.09,012.674,308.4452.2 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 62,643.60149,000.00-137.9 %0.08,111.964,237.5447.8 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,452.5415,000.0026.7 %5.04,069.361,720.6257.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,069.5463.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,552.6414,449.007.1 %3.53,338.022,321.1430.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,076.4511.3 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,905.7327,539.00-15.2 %0.04,642.89679.9485.4 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 113,876.69108,000.005.2 %2.517,955.624,124.3377.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00728.8370.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,250.7926,884.0034.8 %5.04,424.40816.2381.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.00589.9552.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29529.1868.7 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,175.2711,448.0048.4 %5.03,135.752,940.616.2 %3.0
กองตำรวจสื่อสาร58,559.12113,576.00-94.0 %0.022,220.272,944.8186.7 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,879.3083,000.00-80.9 %0.08,591.801,179.1386.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.40,496.9431,690.0021.7 %5.022,096.931,440.4293.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,801.5829,397.60-23.5 %0.04,139.581,625.9060.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2104,139.5219,000.0081.8 %5.041,251.223,734.5090.9 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,440.674,849.2070.5 %5.01,572.57937.8240.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,321.2211,656.0039.7 %5.01,444.033,192.44-121.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,463.027,208.8561.0 %5.01,948.831,978.23-1.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,083.608,895.9344.7 %5.06,115.442,097.3865.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร104,863.51145,000.00-38.3 %0.038,331.5668,685.25-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว26,161.3423,000.0012.1 %5.05,937.9514,385.76-142.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,238.7931,224.00-6.8 %0.05,818.425,735.851.4 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,685.8917,916.004.1 %2.02,231.235,711.16-156.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,291.3113,432.0030.4 %5.02,627.935,948.62-126.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,458.984,610.0073.6 %5.02,659.227,103.20-167.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,982.40-140.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 625,423.2024,596.003.3 %1.53,476.884,651.80-33.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,286.3917,201.0022.8 %5.04,524.654,580.92-1.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 817,489.5417,353.000.8 %0.52,842.67124.1295.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 988,623.2257,910.0034.7 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ115,595.5094,925.2317.9 %5.048,095.87180,542.66-275.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)131,673.6645,253.5065.6 %5.010,596.755,174.8851.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,426.242,547.5097.2 %5.010,411.109,417.299.5 %4.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1100,231.2078,459.4021.7 %5.028,212.3812,891.4354.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 228,983.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,570.275,922.409.9 %4.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 362,524.5249,435.0020.9 %5.019,652.308,524.5556.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,603.2723.0 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,005.848,000.0073.3 %5.08,090.1515,923.60-96.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค47,656.6231,926.9933.0 %5.06,286.762,729.9556.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม18,404.6020,955.00-13.9 %0.03,720.385,434.87-46.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,785.4721,905.9815.0 %5.015,596.896,601.4457.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,854.7939,008.006.8 %3.021,168.302,078.2090.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 70,338.8434,816.0750.5 %5.012,679.417,272.7542.6 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,861.2115,516.8142.2 %5.05,128.501,831.4364.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,598.5214,407.0058.4 %5.01,789.49637.4564.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.38,976.4594,196.90-141.7 %0.02,550.5023,074.92-804.7 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.6010,025.60-9.2 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.29,137.2855,633.00-90.9 %0.07,697.727,384.844.1 %2.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,900.598,369.0039.8 %5.01,845.45832.7654.9 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,543.2221.1 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,081.2734.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,590.622,837.3121.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง29,605.4957,403.00-93.9 %0.0107,073.722,211.5697.9 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03513.4766.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,339.233,086.117.6 %3.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21742.5257.3 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.722,742.0135.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.24,521.6420,063.0018.2 %5.06,645.39117,310.73-1,665.3 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,937.90429.2585.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,244.0722,000.0031.8 %5.03,788.86763.8579.8 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,162.406,917.7073.6 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 168,833.2780,596.53-17.1 %0.02,367.164,855.45-105.1 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,370.0730,416.7331.4 %5.03,822.222,533.2033.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,174.5130,795.6112.4 %5.065,348.554,231.2593.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 429,456.7716,916.2542.6 %5.05,061.065,300.40-4.7 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.57,959.1530,574.0047.2 %5.06,322.8915,482.20-144.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,374.1915,565.0054.7 %5.06,405.144,005.6437.5 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,784.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,532.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี44,068.9826,720.1439.4 %5.03,748.81248.7193.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า15,584.9413,500.0013.4 %5.0296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,653.5374,509.00-87.9 %0.03,053.05858.7371.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1152,672.3627,344.0082.1 %5.061,215.08754.5898.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,767.0729,868.00-51.1 %0.066,341.851,155.7698.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,451.9822,634.53-37.6 %0.029,827.912,840.6490.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 363,657.5619,520.0069.3 %5.031,467.801,080.0096.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4134,820.9416,558.0087.7 %5.059,717.59694.0698.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,232.4011,928.8850.8 %5.06,816.941,078.0084.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 71,346.0713,720.0080.8 %5.027,256.74412.3098.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,386.0310,386.80-62.6 %0.03,143.60682.1078.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 874,326.277,382.0090.1 %5.052,133.94790.7598.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,420.3012,252.00-7.3 %0.06,919.51770.2288.9 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,720.1043,280.0014.7 %5.02,793.67872.2368.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,098.24549.0094.0 %5.0764.71238.5368.8 %5.0
รวม 9,055,900 6,173,056 31.83 % 1,325,571 794,008 40.10 %