สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 257,390.300.000.0 %0.058,951.2022,163.9262.4 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,451.6893,243.00-59.5 %0.06,459.449,175.68-42.1 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.0054,834.100.0 %0.00.006,844.750.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.0010,127.230.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 0.00561,758.000.0 %0.00.0011,605.730.0 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00411.520.0 %0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.002,040.750.0 %0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)0.003,449.000.0 %0.00.001,914.980.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.0030,000.000.0 %0.00.004,308.440.0 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 0.0015,000.000.0 %0.00.001,720.620.0 %0.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,069.5463.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,552.6414,449.007.1 %3.53,338.022,321.1430.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.001,076.450.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)0.0027,539.000.0 %0.00.00679.940.0 %0.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 113,876.69108,000.005.2 %2.517,955.624,124.3377.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00728.830.0 %0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,250.7926,884.0034.8 %5.04,424.40816.2381.6 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.00589.9552.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 22,175.2711,448.0048.4 %5.03,135.752,940.616.2 %3.0
กองตำรวจสื่อสาร58,559.12113,576.00-94.0 %0.022,220.270.000.0 %0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,879.3083,000.00-80.9 %0.08,591.801,179.1386.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.44,346.3931,690.0028.5 %5.022,916.270.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.001,625.900.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 40.0011,656.000.0 %0.00.003,192.440.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 50.007,208.850.0 %0.00.001,978.230.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.000.000.0 %0.00.0014,385.760.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,238.7931,224.00-6.8 %0.05,818.425,735.851.4 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.007,103.200.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.210.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00.00124.120.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,099.400.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,426.242,547.5097.2 %5.010,411.109,417.299.5 %4.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 10.000.000.0 %0.00.0012,891.430.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 30.0049,435.000.0 %0.00.008,524.550.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปราม30,005.848,000.0073.3 %5.08,090.1515,923.60-96.8 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.0031,926.990.0 %0.00.002,729.950.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,854.7939,008.006.8 %3.021,168.302,078.2090.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0094,196.900.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชี(กช.สงป.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.701,543.2221.1 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,081.2734.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,590.622,837.3121.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00513.470.0 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,202.673,086.113.6 %1.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21742.5257.3 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.002,742.010.0 %0.0
กองสวัสดิการ สกพ.24,521.6420,063.0018.2 %5.06,645.390.000.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,244.070.000.0 %0.03,788.86763.8579.8 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,162.400.000.0 %0.06,213.500.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,370.0730,416.7331.4 %5.03,822.222,533.2033.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 335,174.5130,795.6112.4 %5.065,348.554,231.2593.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 429,456.7716,916.2542.6 %5.05,061.065,300.40-4.7 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.0030,574.000.0 %0.00.0015,482.200.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.0026,720.140.0 %0.00.00248.710.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1152,672.3627,344.0082.1 %5.061,215.08754.5898.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,767.0729,868.00-51.1 %0.066,341.851,155.7698.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,451.9822,634.53-37.6 %0.029,827.912,840.6490.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4134,820.9416,558.0087.7 %5.059,717.59694.0698.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,232.4011,928.8850.8 %5.06,816.941,078.0084.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.0010,386.800.0 %0.00.00682.100.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 874,326.270.000.0 %0.052,133.940.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน0.000.000.0 %0.00.00872.230.0 %0.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 1,073,085 769,595 0.00 % 469,654 109,228 0.00 %