กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว171,979.6365,691.0061.8 %5.05,742.381,521.8773.5 %5.0
รวม 171,980 65,691 61.80 % 5,742 1,522 73.50 %