สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 151,827.23135,746.0010.6 %5.06,961.7811,228.05-61.3 %0.0
รวม 151,827 135,746 10.59 % 6,962 11,228 -61.28 %