สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี652,664.25429,209.0034.2 %5.07,333.852,009.9872.6 %5.0
รวม 652,664 429,209 34.24 % 7,334 2,010 72.59 %