กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 147,929.580.000.0 %0.07,512.070.000.0 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,634.304,582.4230.9 %5.02,450.89679.7272.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,603.405,847.5911.4 %5.02,165.97503.5076.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,615.030.000.0 %0.02,472.491,418.3542.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,572.655,078.008.9 %4.01,933.70281.2085.5 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,950.857,399.16-6.4 %0.02,701.501,717.6036.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,824.276,122.81-5.1 %0.02,093.42228.0089.1 %5.0
รวม 31,585 29,030 0.00 % 13,818 4,828 65.06 %