กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 195,515.94173,343.9111.3 %5.06,780.431,718.6774.7 %5.0
รวม 195,516 173,344 11.34 % 6,780 1,719 74.65 %