กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 559,838.69497,168.0011.2 %5.012,333.399,250.0025.0 %5.0
รวม 559,839 497,168 11.19 % 12,333 9,250 25.00 %