กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 361,176.78163,903.0054.6 %5.07,630.882,451.5067.9 %5.0
รวม 361,177 163,903 54.62 % 7,631 2,452 67.87 %