กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน540,309.56323,687.1340.1 %5.08,231.204,154.5649.5 %5.0
รวม 540,310 323,687 40.09 % 8,231 4,155 49.53 %