สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)222,164.52185,917.0016.3 %5.07,993.583,717.0553.5 %5.0
รวม 222,165 185,917 16.32 % 7,994 3,717 53.50 %