กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,573,734.803,264,784.008.6 %4.070,802.0658,704.3717.1 %5.0
รวม 3,573,735 3,264,784 8.65 % 70,802 58,704 17.09 %