กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก628,503.131,259,280.00-100.4 %0.019,390.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)762,440.63498,743.6334.6 %5.023,445.5619,580.1016.5 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)148,801.14154,653.70-3.9 %0.06,120.704,383.2028.4 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ63,559.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ25,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ769.00ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)128,743.3393,746.0027.2 %5.06,242.642,226.7564.3 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)537,551.88313,779.0041.6 %5.011,734.3625,900.75-120.7 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,767,291.40233,418.0086.8 %5.09,463.118,879.656.2 %3.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)143,363.66126,579.0011.7 %5.06,736.667,897.85-17.2 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)388,937.53361,764.007.0 %3.514,824.855,443.7563.3 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)167,579.0993,673.0044.1 %5.06,642.867,063.15-6.3 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,208,690.601,079,306.1010.7 %5.029,398.7429,797.90-1.4 %0.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)182,732.81138,776.0024.1 %5.06,214.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)286,484.00210,520.0026.5 %5.05,387.804,185.0022.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)895,284.25891,864.380.4 %0.517,580.8018,182.50-3.4 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)6,033,861.502,701,362.5055.2 %5.0112,627.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,490.40ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ369,479.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39893,237.94619,815.0030.6 %5.016,880.084,728.6072.0 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)552,550.13631,763.63-14.3 %0.022,796.6523,653.50-3.8 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)124,474.0729,706.0076.1 %5.05,314.02457.5091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)109,656.4511,692.0089.3 %5.05,173.32410.0092.1 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)99,434.8240,754.0059.0 %5.05,142.062,478.0051.8 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบ568,030.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,099.10ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)396,953.97280,947.0029.2 %5.07,251.016,527.0010.0 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ577,940.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.358,470.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.2ไม่ครบ1,456,101.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,107.85ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,241,659.50881,232.9429.0 %5.03,564.332,261.5036.6 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.108,667.2837,523.2965.5 %5.02,450.102,055.0016.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.95,648.3730,400.5068.2 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.39,389.4029,539.0025.0 %5.01,310.871,182.009.8 %4.5
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)621,432.13302,441.3851.3 %5.011,688.213,710.0068.3 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,791,815.101,026,402.4042.7 %5.061,509.9421,206.9565.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบ820,134.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบ134,852.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ65,300.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ16,306.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ56,789.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2402,052.38196,114.2051.2 %5.07,185.017,063.301.7 %0.5
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)76,537.8330,156.5060.6 %5.01,642.551,450.0011.7 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.42,131.6713,509.0567.9 %5.01,001.811,229.20-22.7 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.42,633.136,645.7284.4 %5.01,146.52495.0056.8 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,371,377.801,532,515.0035.4 %5.042,001.215,800.0086.2 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)156,052.70136,068.0012.8 %5.05,957.186,003.35-0.8 %0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)678,829.94174,452.2274.3 %5.014,238.915,178.6063.6 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.ไม่ครบ53,934.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,067.00ประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.43,270.9620,936.6051.6 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)921,270.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,636.9416,469.306.6 %3.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)443,854.3199,105.0077.7 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,824.60ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ600,472.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )491,889.84162,141.0967.0 %5.09,491.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบ311,012.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,405.00ประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)246,530.2779,705.4367.7 %5.06,126.693,668.1540.1 %5.0
มทบ.22933,647.50382,654.3859.0 %5.019,212.7210,665.0044.5 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)585,114.06141,781.6775.8 %5.011,215.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)377,373.25233,352.9438.2 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )325,773.94109,935.0066.3 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)464,941.7293,657.0079.9 %5.09,554.056,674.0030.1 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)277,923.72107,279.0061.4 %5.05,597.013,586.3535.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)383,663.88158,254.3958.8 %5.07,754.952,531.9067.4 %5.0
มทบ.310617,906.6994,589.5684.7 %5.011,843.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.32358,531.63174,488.0051.3 %5.06,979.935,073.6527.3 %5.0
มทบ.3430,136.70161,517.48-435.9 %0.01,114.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.35454,228.78248,459.9545.3 %5.09,286.337,909.4014.8 %5.0
มทบ.37320,095.25103,715.2867.6 %5.06,290.344,580.0027.2 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบ165,221.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)129,809.8145,696.2864.8 %5.02,364.001,017.0057.0 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)284,629.1684,452.1070.3 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)368,578.19103,737.0171.9 %5.07,150.835,994.5016.2 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)154,569.7536,830.0076.2 %5.08,390.013,061.7063.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)319,230.16118,613.0062.8 %5.06,243.955,208.7516.6 %5.0
รพ.ของ ทภ.1406,768.31432,100.31-6.2 %0.01,352.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.127,756.8372,834.0043.0 %5.0551.00305.0044.6 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.54,054.1736,738.9932.0 %5.03,001.941,324.6055.9 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.53,859.8847,278.0012.2 %5.02,867.152,635.008.1 %4.0
รร.ส.สส.75,606.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,184.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)ไม่ครบ3,086,141.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,455.00ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)458,514.56339,592.5925.9 %5.03,631.223,513.003.3 %1.5
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)124,830.4879,674.8736.2 %5.04,523.133,993.8011.7 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก86,457.77148,000.00-71.2 %0.02,414.64469.6580.5 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)227,518.80253,450.00-11.4 %0.06,063.571,747.2571.2 %5.0
ศสท.กส.ทบ.174,668.7364,066.0063.3 %5.08,618.202,750.8068.1 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 936,983.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.037,334.5911,390.1069.5 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,636.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)79,672.6045,999.0042.3 %5.07,514.092,077.2572.4 %5.0
รวม 32,530,602 18,449,778 0.00 % 597,490 355,447 0.00 %