กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 135,083.0087,189.2035.5 %5.05,861.191,648.3271.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน37,890.6330,631.0019.2 %5.02,696.04875.6567.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น0.0060,979.000.0 %0.00.00828.500.0 %0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี123,813.5625,464.0079.4 %5.01,706.84524.8069.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา98,272.2945,039.0054.2 %5.02,814.31746.5073.5 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี56,170.8931,325.6044.2 %5.02,174.560.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี0.00944,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,024.9498,240.00-3.4 %0.04,140.14200.2595.2 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี0.00143,080.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี137,418.78160,067.00-16.5 %0.01,611.931,547.654.0 %2.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี0.00174,380.000.0 %0.00.001,261.000.0 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี0.00208,309.000.0 %0.00.001,153.290.0 %0.0
โรงพยาบาลราชวิถี0.001,725,500.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง43,460.0020,145.0053.6 %5.01,775.90312.9082.4 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลสงฆ์191,374.730.000.0 %0.01,684.851,445.9014.2 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,634.8425,353.004.8 %2.01,408.57548.5461.1 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา0.000.000.0 %0.00.00596.100.0 %0.0
สถาบันพยาธิวิทยา66,411.0960,000.009.7 %4.5420.31266.2536.7 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันโรคผิวหนัง0.00150,732.130.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 820,180 583,454 0.00 % 24,120 8,117 0.00 %