กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์753,899.251,059,000.00-40.5 %0.07,937.483,149.5660.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย36,576.1615,973.5356.3 %5.012,629.65379.9797.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต19,842.8710,031.8349.4 %5.01,021.86416.1859.3 %5.0
รวม 810,318 1,085,005 -33.90 % 21,589 3,946 81.72 %