กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 108,901.5176,885.0029.4 %5.05,598.551,749.8468.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์165,648.5881,939.0050.5 %5.03,951.05544.9786.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์69,745.0439,480.0043.4 %5.01,758.39987.7443.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์167,545.95105,795.0036.9 %5.06,479.981,653.0374.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์149,386.9857,384.0061.6 %5.02,778.361,441.6548.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์81,356.9945,578.0044.0 %5.03,625.24719.7680.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์157,316.9192,827.0041.0 %5.01,619.37895.2444.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์67,102.1453,708.0020.0 %5.02,533.061,421.1043.9 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์227,221.38112,301.0050.6 %5.05,463.06787.9085.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์108,921.1265,795.0039.6 %5.01,564.77824.7547.3 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา603,811.88433,992.0028.1 %5.05,923.731,407.0676.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง271,654.59119,025.1556.2 %5.07,227.59906.6087.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์288,743.47136,092.0052.9 %5.05,256.111,737.9766.9 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์185,657.6388,488.0052.3 %5.02,049.041,303.2936.4 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา359,139.53319,883.0010.9 %5.04,502.231,573.3165.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์136,177.11121,361.0010.9 %5.04,811.73566.6788.2 %5.0
สถาบันราชานุกูล183,592.4287,416.0052.4 %5.02,315.61629.5872.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ31,478.059,412.0070.1 %5.01,992.82269.1486.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,568.500.000.0 %0.51,091.2453.2495.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,641.4014,979.0015.1 %5.02,882.10361.4987.5 %5.0
รวม 3,381,043 2,062,340 39.00 % 73,424 19,834 72.99 %