สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 258,243.69374,235.00-44.9 %0.058,951.0721,537.0963.5 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60947.4967.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 125,323.47166,269.00-32.7 %0.029,392.8216,659.5043.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,017.21139,362.00-80.9 %0.029,857.117,580.8874.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 58,651.96102,365.00-74.5 %0.06,459.449,335.43-44.5 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,246.0431,578.005.0 %2.57,680.493,946.6548.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,577.4625,282.0039.2 %5.07,859.436,216.0120.9 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 237,390.70176,753.0025.5 %5.063,679.344,753.2292.5 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 953,966.9412,064.7098.7 %5.021,385.358,219.3561.6 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,388.268,494.0053.8 %5.02,100.68441.7679.0 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 24,336.8739,813.00-63.6 %0.02,867.67414.9985.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 159,662.0860,984.00-2.2 %0.011,288.3310,273.649.0 %4.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,399,386.502,119,139.0037.7 %5.02,513.912,749.70-9.4 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 708,365.69581,952.0017.8 %5.01,910.6412,617.65-560.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49430.8470.2 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20773.2521.4 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36939.2080.5 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,612.1255.8 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,634.113,763.0060.9 %5.01,535.492,026.81-32.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,251.6133,000.0013.7 %5.09,012.674,405.1551.1 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 63,173.58151,000.00-139.0 %0.08,385.074,355.7848.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,521.4117,000.0017.2 %5.04,069.361,965.6651.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,161.7160.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,604.7714,769.005.4 %2.53,338.022,342.5029.8 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.50863.1528.9 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,579.3524,898.00-5.6 %0.04,642.89772.3483.4 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 114,165.22106,000.007.2 %3.517,955.623,853.4478.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00698.9771.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,047.9826,130.0036.3 %5.04,424.40936.5978.8 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.00503.0459.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29634.0862.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,912.2412,303.0043.9 %5.03,135.753,023.913.6 %1.5
กองตำรวจสื่อสาร58,534.22128,802.00-120.0 %0.018,885.912,867.5084.8 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,668.6983,000.00-81.7 %0.08,591.801,081.3687.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.40,633.2930,832.0024.1 %5.022,096.931,467.6893.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 124,387.9229,397.60-20.5 %0.04,139.581,754.5757.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2104,491.1520,000.0080.9 %5.041,251.223,408.2591.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,496.684,849.2070.6 %5.01,572.57918.5041.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,253.9011,912.0038.1 %5.01,444.032,815.58-95.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,015.826,793.7162.3 %5.01,948.832,001.94-2.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,862.529,319.7441.2 %5.06,115.441,902.6568.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร92,571.28140,000.00-51.2 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว26,248.6023,000.0012.4 %5.05,937.9514,366.68-141.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,836.5032,357.00-12.2 %0.05,818.427,492.60-28.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,747.9418,479.001.4 %0.52,231.235,386.94-141.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,356.2612,868.0033.5 %5.02,627.935,977.77-127.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,602.464,650.0073.6 %5.02,659.227,121.20-167.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,050.001.5 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,672.76-130.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 622,555.9524,683.00-9.4 %0.03,476.884,554.02-31.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,361.5917,300.0022.6 %5.04,524.655,169.61-14.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 818,560.8315,569.0016.1 %5.02,842.67131.1395.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 988,921.7857,500.0035.3 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ115,985.4495,047.7818.1 %5.048,095.87180,722.69-275.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)132,116.5538,050.0071.2 %5.010,596.755,258.9250.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,634.952,400.5497.4 %5.010,411.109,427.009.5 %4.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1102,344.5382,770.8019.1 %5.029,222.8912,812.6056.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 228,744.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,570.275,759.4512.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 362,211.2951,095.0017.9 %5.019,078.767,508.4660.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,558.1225.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม30,064.698,000.0073.4 %5.08,090.1515,485.00-91.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค47,819.4031,926.9933.2 %5.06,286.762,813.2755.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม18,044.7324,419.00-35.3 %0.03,720.385,505.99-48.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,536.0522,123.3513.4 %5.015,596.895,868.3362.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,777.9840,601.002.8 %1.021,550.662,204.9289.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 69,690.8434,816.0750.0 %5.012,679.417,109.3643.9 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,952.3115,686.9441.8 %5.05,128.501,970.1861.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี35,057.8814,680.0058.1 %5.01,953.35730.6062.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.55,555.7795,212.30-71.4 %0.02,505.2122,069.75-781.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,851.90-7.3 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,962.8856,272.00-12.6 %0.07,697.727,488.782.7 %1.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,947.399,078.0034.9 %5.01,845.45792.6357.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50686.3168.8 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,284.6021.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,629.172,983.8917.8 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง30,362.7658,709.00-93.4 %0.0116,184.312,233.0298.1 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03597.6361.3 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,339.233,086.117.6 %3.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21417.1476.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.722,889.1831.6 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.24,601.7920,564.0016.4 %5.06,645.394,026.4239.4 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03454.4783.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,352.6320,000.0038.2 %5.03,450.88511.4585.2 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.26,250.496,917.7073.6 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 164,004.3952,664.2917.7 %5.02,367.165,527.35-133.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,215.4731,160.8729.5 %5.03,822.223,069.2019.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,339.4531,760.007.5 %3.588,853.2410,961.9087.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 433,717.9717,177.3949.1 %5.05,061.064,925.752.7 %1.0
บก.ปส.1 บช.ปส.58,156.9532,622.0043.9 %5.06,322.8915,668.24-147.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,827.6917,503.0049.7 %5.06,405.143,834.5740.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.47,945.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,532.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี43,001.5726,672.8738.0 %5.03,748.81211.7694.4 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า15,637.4214,000.0010.5 %5.0296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง39,791.0172,789.00-82.9 %0.03,053.05842.1872.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1145,304.6328,704.0080.2 %5.057,757.31638.0098.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,523.9828,284.00-37.8 %0.080,654.56986.0098.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 216,722.9722,949.51-37.2 %0.029,759.102,726.9690.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 364,311.9319,570.0069.6 %5.031,343.941,080.0096.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4135,833.5917,082.0087.4 %5.060,316.36696.3598.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,117.9911,430.3952.6 %5.07,245.571,044.7085.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 74,008.4814,632.0080.2 %5.029,004.02289.7599.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,489.2710,199.00-57.2 %0.03,074.79749.6475.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 870,684.797,355.0089.6 %5.044,507.19678.3998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,246.1012,072.00-7.3 %0.06,671.79548.0891.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,560.6360,080.00-18.8 %0.02,793.67951.0766.0 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา9,071.76983.0089.2 %5.0737.40242.1867.2 %5.0
รวม 9,070,393 6,156,527 32.13 % 1,361,265 685,615 49.63 %