สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 0.00374,235.000.0 %0.00.0021,537.090.0 %0.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 0.00166,269.000.0 %0.00.0016,659.500.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 33,246.0431,578.005.0 %2.57,680.493,946.6548.6 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)41,577.4625,282.0039.2 %5.07,859.436,216.0120.9 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.008,219.350.0 %0.0
กองวินัย(วน.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองสารนิเทศ(สท.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 708,365.69581,952.0017.8 %5.01,910.6412,617.65-560.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.141,847.8068.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,634.113,763.0060.9 %5.01,535.492,026.81-32.0 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 0.0033,000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,521.4117,000.0017.2 %5.04,069.361,965.6651.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,161.7160.2 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,604.7714,769.005.4 %2.53,338.022,342.5029.8 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.500.000.0 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)23,579.350.000.0 %0.04,642.89772.3483.4 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 0.00106,000.000.0 %0.00.003,853.440.0 %0.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00698.970.0 %0.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 41,047.9826,130.0036.3 %5.04,424.40936.5978.8 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.00503.0459.1 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29634.0862.6 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,912.2412,303.0043.9 %5.03,135.753,023.913.6 %1.5
กองตำรวจสื่อสาร0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร45,668.6983,000.00-81.7 %0.08,591.801,081.3687.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,253.9011,912.0038.1 %5.01,444.032,815.58-95.0 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,015.826,793.7162.3 %5.01,948.832,001.94-2.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจจราจร91,162.570.000.0 %0.038,331.560.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว0.0023,000.000.0 %0.00.0014,366.680.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,836.500.000.0 %0.05,818.420.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,356.2612,868.0033.5 %5.02,627.935,977.77-127.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,672.76-130.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 60.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 70.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 90.000.000.0 %0.00.0013,099.400.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ115,985.440.000.0 %0.048,095.870.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)0.000.000.0 %0.00.005,258.920.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ90,634.952,400.5497.4 %5.010,411.109,427.009.5 %4.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1100,231.2282,770.8017.4 %5.028,212.3812,812.6054.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 228,744.650.000.0 %0.06,570.275,759.4512.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 362,211.290.000.0 %0.019,078.760.000.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,558.1225.2 %5.0
กองบังคับการปราบปราม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค0.000.000.0 %0.00.002,813.270.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,777.9840,601.002.8 %1.021,550.662,204.9289.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี35,057.8814,680.0058.1 %5.01,953.35730.6062.6 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.0.0095,212.300.0 %0.00.0022,069.750.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.49,962.8856,272.00-12.6 %0.07,697.727,488.782.7 %1.0
กองบัญชี(กช.สงป.)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,629.172,983.8917.8 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.00597.630.0 %0.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.210.000.0 %0.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
กองสวัสดิการ สกพ.24,601.7920,564.0016.4 %5.06,645.390.000.0 %0.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.00.000.000.0 %0.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,352.630.000.0 %0.03,450.88511.4585.2 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 164,004.390.000.0 %0.02,367.165,527.35-133.5 %0.0
บก.ตชด.ภาค 244,215.4731,160.8729.5 %5.03,822.223,069.2019.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,339.450.000.0 %0.088,853.2410,961.9087.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 40.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,827.690.000.0 %0.06,405.140.000.0 %0.0
บก.ปส.4 บช.ปส.0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 100.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 20.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 30.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4135,833.5917,082.0087.4 %5.060,316.36696.3598.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,117.9911,430.3952.6 %5.07,245.571,044.7085.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 0.0014,632.000.0 %0.00.00289.750.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 70.0010,199.000.0 %0.00.00749.640.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 80.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 90.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน50,560.6360,080.00-18.8 %0.02,793.67951.0766.0 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา2,406.750.000.0 %0.0737.400.000.0 %0.0
รวม 1,591,199 1,164,392 0.00 % 318,818 122,272 0.00 %