สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 138,434.44122,448.0011.5 %5.06,155.101,558.4774.7 %5.0
รวม 138,434 122,448 11.55 % 6,155 1,558 74.68 %