สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน311,207.69312,000.00-0.3 %0.06,955.521,622.0876.7 %5.0
รวม 311,208 312,000 -0.25 % 6,956 1,622 76.68 %