สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี628,144.00376,281.0040.1 %5.07,333.851,668.7977.2 %5.0
รวม 628,144 376,281 40.10 % 7,334 1,669 77.25 %