กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 139,701.06116,487.0016.6 %5.07,512.07976.6887.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,183.773,960.1636.0 %5.02,450.89672.8572.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,253.007,170.24-14.7 %0.02,184.99503.5077.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,361.496,579.05-3.4 %0.02,472.491,396.5043.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,611.615,629.00-0.3 %0.01,933.70373.0780.7 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,418.906,793.00-5.8 %0.02,701.501,888.6030.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,496.518,434.93-53.5 %0.02,093.42437.0079.1 %5.0
รวม 176,026 155,053 11.91 % 21,349 6,248 70.73 %