กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 189,433.52159,552.0915.8 %5.06,771.051,786.1973.6 %5.0
รวม 189,434 159,552 15.77 % 6,771 1,786 73.62 %