กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 525,518.88472,900.0010.0 %5.012,333.398,950.0027.4 %5.0
รวม 525,519 472,900 10.01 % 12,333 8,950 27.43 %