กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง438,361.50346,888.0020.9 %5.011,076.4711,484.07-3.7 %0.0
รวม 438,362 346,888 20.87 % 11,076 11,484 -3.68 %