กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 345,464.94153,048.0055.7 %5.07,630.882,342.5069.3 %5.0
รวม 345,465 153,048 55.70 % 7,631 2,343 69.30 %