กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน252,839.17115,000.0054.5 %5.06,358.333,554.3344.1 %5.0
รวม 252,839 115,000 54.52 % 6,358 3,554 44.10 %