กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก609,747.311,170,247.00-91.9 %0.019,402.7829,771.50-53.4 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)724,841.38467,066.6335.6 %5.023,383.0319,580.1016.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)142,353.09150,020.00-5.4 %0.06,120.706,508.85-6.3 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ59,316.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)24,683.3117,391.0029.5 %5.01,541.82358.0076.8 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)117,333.4190,882.0022.5 %5.06,242.642,121.6066.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)522,895.88328,071.0037.3 %5.011,765.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,712,746.50231,627.0086.5 %5.09,660.0911,701.10-21.1 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)135,488.50124,031.008.5 %4.06,752.298,003.00-18.5 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)376,668.00351,001.006.8 %3.014,780.015,099.3565.5 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)ไม่ครบ84,112.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,056.50ประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,169,752.40986,212.3815.7 %5.029,217.3927,636.955.4 %2.5
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)173,263.08136,514.0021.2 %5.06,214.503,796.9038.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)263,895.56210,520.0020.2 %5.05,387.804,185.0022.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)728,425.13886,877.13-21.8 %0.012,900.8018,919.35-46.7 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,850,190.502,769,854.3052.7 %5.0110,596.6843,405.6560.8 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,490.40ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ347,663.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,151.65ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39855,021.31594,992.3130.4 %5.016,915.106,555.5561.2 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)528,609.69653,954.50-23.7 %0.022,732.5623,653.50-4.1 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)116,953.9335,465.0069.7 %5.05,314.02455.6091.4 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)106,610.5611,621.0089.1 %5.05,185.83969.0081.3 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,482.75ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)863,930.31517,898.0040.1 %5.017,265.9515,099.1012.5 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)384,965.44286,430.0025.6 %5.07,251.014,298.5040.7 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ565,224.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,304,236.101,425,296.30-9.3 %0.08,765.0810,659.55-21.6 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,133,350.80784,541.0030.8 %5.03,596.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กสษ.1 กส.ทบ.103,269.9035,158.0966.0 %5.02,450.102,055.0016.1 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.93,347.5531,731.5066.0 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.ไม่ครบ32,014.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,732.00ประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)600,448.06301,585.9749.8 %5.011,775.773,710.0068.5 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)ไม่ครบ1,023,127.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,548.35ประเมินไม่ได้0.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)818,931.44454,156.0044.5 %5.016,009.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)837,371.06825,450.001.4 %0.517,020.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท258,690.05110,120.0057.4 %5.08,754.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1320,150.16161,221.0049.6 %5.06,283.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ65,923.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ22,058.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ52,337.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1304,679.50156,136.0048.8 %5.08,736.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2ไม่ครบ201,761.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,063.30ประเมินไม่ได้0.0
บชร.3850,040.81547,480.5635.6 %5.015,830.0421,725.10-37.2 %0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)ไม่ครบ29,684.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,305.00ประเมินไม่ได้0.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.40,406.1513,256.5667.2 %5.01,001.811,229.20-22.7 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.40,993.396,666.5083.7 %5.01,146.52588.6048.7 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,300,636.301,367,170.0040.6 %5.042,018.725,800.0086.2 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)ไม่ครบ140,341.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,003.35ประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,602,514.601,245,975.0022.2 %5.029,305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.ไม่ครบ57,601.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ645.00ประเมินไม่ได้0.0
พัน.สท.42,230.0720,488.3251.5 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)886,801.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.517,636.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)431,217.88103,121.0276.1 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31706,617.88462,217.0034.6 %5.013,324.165,578.1058.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)786,668.06482,432.8838.7 %5.015,922.145,080.3568.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ612,293.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,827.25ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )466,050.34161,502.5065.3 %5.09,512.049,027.805.1 %2.5
มทบ.11 และ นขต.493,834.09301,123.0039.0 %5.09,832.443,405.0065.4 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)544,752.25210,111.0061.4 %5.010,853.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15390,189.44165,231.0057.7 %5.07,413.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)233,788.6473,106.4768.7 %5.06,133.693,668.1540.2 %5.0
มทบ.22887,024.69381,509.7257.0 %5.019,247.7410,665.0044.6 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)562,609.69132,025.0076.5 %5.011,215.696,328.2043.6 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)362,909.47230,282.8936.5 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )312,200.03146,426.0053.1 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)451,936.3895,009.0079.0 %5.09,554.056,158.1535.5 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)266,058.31104,975.0060.5 %5.05,568.994,044.3527.4 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)363,399.94157,889.2056.6 %5.07,754.952,531.9067.4 %5.0
มทบ.310598,730.2585,256.9085.8 %5.011,843.851,181.2090.0 %5.0
มทบ.32342,347.88170,139.7850.3 %5.06,979.936,779.602.9 %1.0
มทบ.3428,952.76162,106.98-459.9 %0.01,114.146,252.00-461.2 %0.0
มทบ.35430,974.75271,212.1337.1 %5.09,286.338,290.1510.7 %5.0
มทบ.37308,581.03102,883.2866.7 %5.06,290.341,870.5070.3 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.270,627.78165,200.0039.0 %5.05,410.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)124,834.5250,325.0159.7 %5.02,364.001,007.7557.4 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)273,720.0384,415.7069.2 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.31 รอ.498,432.06200,122.0059.8 %5.010,586.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.7722,411.0084.9 %5.08,415.334,471.7046.9 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.ของ ทภ.1394,483.38421,250.00-6.8 %0.01,352.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.126,630.0567,989.0046.3 %5.0551.27287.2547.9 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.51,784.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,957.10143,264.98-4,744.8 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.52,118.9448,133.007.6 %3.52,822.311,377.5051.2 %5.0
รร.ส.สส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,414,973.003,079,360.00-117.6 %0.08,174.6818,422.15-125.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)443,848.59319,166.3428.1 %5.03,589.893,513.002.1 %1.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)118,345.6878,297.8633.8 %5.04,430.153,993.809.8 %4.5
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก84,348.40147,971.00-75.4 %0.02,459.48469.6580.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)221,239.48243,857.00-10.2 %0.06,086.133,673.3539.6 %5.0
ศสท.กส.ทบ.158,227.5566,829.4857.8 %5.08,369.543,518.7558.0 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 909,952.44327,158.5964.0 %5.037,674.8711,802.6068.7 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,598.60ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,691.6537,553.0051.0 %5.07,514.092,552.2566.0 %5.0
รวม 40,345,612 26,865,708 0.00 % 703,393 576,472 0.00 %