กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน36,746.7626,861.0026.9 %5.02,667.10586.8578.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น111,596.3164,031.0042.6 %5.03,664.69538.5085.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี124,751.0926,790.0078.5 %5.01,565.48544.6565.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่ครบ46,582.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ569.17ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี812,588.06916,000.00-12.7 %0.05,019.962,720.8445.8 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่91,142.2891,160.00-0.0 %0.04,175.95305.8092.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี152,330.88133,080.0012.6 %5.03,880.581,373.1564.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี130,924.97166,014.00-26.8 %0.01,593.611,532.243.9 %1.5
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี152,042.31359,863.00-136.7 %0.02,015.483,758.45-86.5 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง135,400.34165,614.00-22.3 %0.02,694.45917.1566.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี168,076.7057,409.1765.8 %5.02,682.18939.5965.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี146,821.33173,944.00-18.5 %0.02,713.881,347.5650.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี126,574.25204,292.00-61.4 %0.03,904.921,339.9165.7 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,229,249.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.59,474.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลเลิดสินไม่ครบ785,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,158.07ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,745.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,694.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี25,700.5423,411.008.9 %4.01,367.27771.0243.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา187,199.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,896.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพยาธิวิทยา65,885.2654,000.0018.0 %5.0420.90282.0033.0 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันโรคผิวหนังไม่ครบ150,732.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,349.01ประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,280,581 2,462,469 0.00 % 38,366 16,958 0.00 %