กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์730,215.881,024,000.00-40.2 %0.08,038.552,962.3763.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต20,259.1510,031.8350.5 %5.01,021.86555.6245.6 %5.0
รวม 750,475 1,034,032 0.00 % 9,060 3,518 0.00 %