กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 95,287.4070,902.0025.6 %5.05,586.042,889.2248.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์159,769.4881,351.4049.1 %5.04,001.99544.5986.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์66,419.5152,315.3021.2 %5.01,781.301,107.9637.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์162,626.20111,209.0031.6 %5.06,489.982,075.0068.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์143,024.0859,695.0058.3 %5.02,823.271,612.2042.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์80,049.9146,823.0041.5 %5.03,742.31927.7975.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์157,272.3095,133.0039.5 %5.01,629.41855.8047.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์64,033.6751,125.0020.2 %5.02,405.751,440.1740.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์213,897.94130,159.0039.1 %5.05,426.371,229.4077.3 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์106,113.0959,055.0044.3 %5.01,622.64973.1840.0 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา586,887.25422,622.0028.0 %5.06,077.171,488.3475.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง265,946.75119,485.1055.1 %5.07,228.77699.3090.3 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์289,474.50125,061.0056.8 %5.05,326.931,486.5572.1 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์177,667.0979,957.0055.0 %5.02,206.611,002.6554.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา353,211.13312,247.0011.6 %5.05,304.741,705.0367.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์128,565.95115,614.0010.1 %5.04,845.38626.8787.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล177,270.2777,329.0056.4 %5.02,449.53784.9368.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,786.5610,118.0067.1 %5.01,992.27229.6388.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,091.2498.1791.0 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,751.1515,167.0014.6 %5.03,004.09372.9987.6 %5.0
รวม 3,276,054 2,035,368 37.87 % 75,036 22,150 70.48 %