สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 250,120.06335,294.00-34.1 %0.058,951.0721,819.6563.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60834.5371.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 121,129.12156,847.00-29.5 %0.029,392.8216,610.1043.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 74,282.89135,381.00-82.3 %0.029,857.112,410.3291.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,877.2299,018.00-74.1 %0.06,459.449,169.64-42.0 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 31,831.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.57,680.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)39,740.4924,616.0038.1 %5.07,790.286,107.1521.6 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 252,932.19193,141.5623.6 %5.075,313.884,526.8294.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 924,773.1952,963.0094.3 %5.021,358.046,356.1570.2 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,340.878,042.0053.6 %5.02,100.68290.5886.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 29,983.7539,813.00-32.8 %0.02,867.67465.8083.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,859.8958,470.00-1.1 %0.011,288.339,847.1212.8 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 2,958,917.802,008,917.0032.1 %5.02,147.972,869.90-33.6 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 676,176.13557,350.0017.6 %5.01,910.6416,573.28-767.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49451.4168.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20940.984.3 %2.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.361,003.0179.2 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,737.5753.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)9,015.873,278.0063.6 %5.01,535.491,960.00-27.6 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 37,096.3628,000.0024.5 %5.09,012.674,660.3348.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,161.42128,482.00-110.1 %0.08,111.964,743.3341.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 19,573.0714,000.0028.5 %5.04,069.361,925.3252.7 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,033.1664.6 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,861.6614,433.002.9 %1.03,365.332,298.3931.7 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.50998.0417.8 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,150.7125,982.00-3.3 %0.04,642.89820.6782.3 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 110,522.04103,000.006.8 %3.017,955.623,970.8377.9 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00645.7173.7 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 40,141.2723,921.0040.4 %5.04,424.40956.6578.4 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.00479.1461.0 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29652.4561.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,579.2411,152.0048.3 %5.03,135.752,793.2310.9 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร56,438.81114,261.00-102.5 %0.018,963.952,974.3084.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร44,477.6780,001.00-79.9 %0.08,646.421,189.5386.2 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.39,406.1129,306.0025.6 %5.022,096.931,486.4793.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,365.3327,764.40-18.8 %0.04,139.581,628.7060.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2101,662.6517,000.0083.3 %5.041,251.222,348.7994.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,331.528,358.9148.8 %5.01,572.571,051.1833.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,826.3211,920.0036.7 %5.01,444.033,114.20-115.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 517,256.907,112.9758.8 %5.01,948.832,009.68-3.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 616,630.029,412.5643.4 %5.06,115.442,131.5865.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร90,163.15131,000.00-45.3 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว24,965.7522,000.0011.9 %5.05,937.9514,312.83-141.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,797.0229,881.00-7.5 %0.05,818.426,959.90-19.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 218,180.7316,197.0010.9 %5.02,231.235,512.72-147.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,025.3512,047.0036.7 %5.02,627.935,904.95-124.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,399.084,650.0073.3 %5.02,659.227,121.20-167.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,077.000.6 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.218,606.14-196.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 624,247.4923,993.001.0 %0.53,476.884,567.96-31.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 722,014.3217,436.0020.8 %5.04,524.6516,564.41-266.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,947.3616,138.0023.0 %5.02,842.675,400.90-90.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 985,745.4755,060.0035.8 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ112,807.6295,128.7415.7 %5.048,095.87180,997.13-276.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)131,890.6141,900.0068.2 %5.010,596.755,182.3651.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,570.372,433.7597.2 %5.010,411.109,764.436.2 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 199,580.8783,527.5216.1 %5.029,222.8912,676.3956.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 228,203.9610,448.0063.0 %5.06,570.275,608.1414.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 360,006.0250,765.0015.4 %5.019,078.767,948.4158.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,634.2321.5 %5.0
กองบังคับการปราบปราม28,932.598,000.0072.3 %5.07,898.9814,031.95-77.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค46,376.1532,972.5928.9 %5.06,286.762,728.3556.6 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม21,999.9622,278.00-1.3 %0.03,720.385,333.87-43.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,583.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.515,596.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,502.0737,055.0010.7 %5.021,550.662,116.4290.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,633.0633,674.0050.2 %5.012,679.417,826.9638.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ26,138.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,128.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,666.5716,254.0051.7 %5.01,789.49725.6759.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.52,850.0681,311.00-53.9 %0.02,505.2122,633.17-803.4 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,831.20-7.1 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.52,885.2750,128.005.2 %2.59,882.617,460.1824.5 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,198.897,725.0041.5 %5.01,845.45867.3553.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50737.4966.5 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,105.4932.5 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,637.662,660.9626.8 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง27,353.4054,842.00-100.5 %0.086,292.762,093.8097.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03563.5363.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,339.993,365.10-0.8 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21535.6569.2 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.722,784.9134.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,866.3618,537.0022.3 %5.06,645.394,202.5836.8 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03432.7184.4 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.29,933.3721,000.0029.8 %5.03,561.2711,761.61-230.3 %0.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,457.696,917.7072.8 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 158,917.7450,844.0013.7 %5.02,367.164,491.25-89.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,143.6746,463.47-12.9 %0.03,822.223,253.8514.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,237.0432,627.78-1.2 %0.088,555.2010,889.5587.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,522.3316,757.9248.5 %5.05,061.064,165.9017.7 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.56,176.4028,801.0048.7 %5.06,213.6415,777.57-153.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,002.0715,332.0054.9 %5.06,678.253,659.5645.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี42,680.3526,646.4537.6 %5.03,748.54531.7685.8 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า15,165.1515,116.000.3 %0.5296.55117.3660.4 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,589.2776,526.00-98.3 %0.03,053.05861.1671.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1151,442.5828,288.0081.3 %5.062,526.72813.0698.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,774.8829,508.00-49.2 %0.070,621.90962.5098.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,993.7524,666.01-54.2 %0.028,809.503,127.9089.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 361,582.6817,616.0071.4 %5.030,625.061,080.0096.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4124,070.0415,528.0087.5 %5.057,481.39680.8498.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,000.9110,734.8853.3 %5.06,818.941,187.5082.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 59,046.9513,600.0077.0 %5.024,052.70229.9099.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,203.289,209.00-48.5 %0.03,005.98613.7479.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 872,058.277,352.0089.8 %5.050,170.71750.4998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,322.5411,592.00-2.4 %0.06,644.27680.4889.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน49,019.7049,160.00-0.3 %0.02,793.671,001.6464.1 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,470.50540.0093.6 %5.0737.40129.9682.4 %5.0
รวม 8,423,251 5,857,445 30.46 % 1,306,264 699,109 46.48 %