สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 138,066.47118,017.0014.5 %5.06,145.721,655.6073.1 %5.0
รวม 138,066 118,017 14.52 % 6,146 1,656 73.06 %