สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 163,069.44130,165.0020.2 %5.06,977.419,977.46-43.0 %0.0
รวม 163,069 130,165 20.18 % 6,977 9,977 -43.00 %