กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 145,694.50128,034.0012.1 %5.07,512.071,361.7781.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,444.873,734.3442.1 %5.02,450.89728.0770.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)6,432.045,818.879.5 %4.52,184.99475.0078.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี6,529.246,335.433.0 %1.52,472.49910.1063.2 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,783.615,401.006.6 %3.01,933.70638.5167.0 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,682.076,604.761.2 %0.52,701.501,640.6539.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,699.272,185.6361.7 %5.02,093.42427.5079.6 %5.0
รวม 183,266 158,114 13.72 % 21,349 6,182 71.05 %