กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง438,362.63358,075.0018.3 %5.011,076.4714,514.15-31.0 %0.0
รวม 438,363 358,075 18.32 % 11,076 14,514 -31.04 %