กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 357,615.16156,589.0056.2 %5.07,630.882,703.5064.6 %5.0
รวม 357,615 156,589 56.21 % 7,631 2,704 64.57 %