กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน257,680.11114,000.0055.8 %5.06,358.333,857.6639.3 %5.0
รวม 257,680 114,000 55.76 % 6,358 3,858 39.33 %